Martina Löwy
Scientific Visualization


Precision Conception Impression Photography
e
de
Chorthippus parallelus Euthystira brachyptera Metrioptera roeselii Miramella alpina
Podisma pedestris Stauroderus scalaris Stethophyma grossum
Tetrix subulata Tettigonia sp. Tettigonia caudata Pezotettix sp.
Decticus albifrons Truxalis sp. Ameles decolor